مدیرعامل منطقه آزاد ارس خبر داد
مدیرعامل منطقه آزاد ارس از جذب و راه‌اندازی شرکت‌های گردشگری خارجی پسابرجامی در این منطقه خبر داد.
کد خبر: ۵۲۴۳۶۱
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰ 14 November 2017

محسن خادم عرب باغی امروز در گفت وگو با فارس اظهار داشت: از آنجایی که امــروزه صنعــت گردشــگری به عنــوان یکــی از بزرگ‌تریــن و پربازده‌تریــن صنایــع کشـورهای توسـعه یافتـه جهـان است، از این رو یکـی از اهـداف مهم ایجـاد مناطـق آزاد، فراهـم آوردن زمینـه‌ای برای عـدم اتـکاء بـه درآمدهـای نفتـی، جـذب سـرمایه‌گذاری و برقـراری تعامـل بـا سـایر کشـورهای جهـان اسـت کـه توسـعه صنعـت گردشـگری می‌توانـد ابـزار مناسـبی برای تحقـق ایـن اهـداف باشـد.

وی، تبدیـل منطقـه آزاد ارس بـه منطقـه بین‌المللـی شـناخته شـده گردشـگری در زمینه‌هـای تاریخـی و طبیعـی را از جمله اهداف کلان این حوزه برشمرد و افزود: برای رسیدن به این چشم انداز تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، اســتفاده از ظرفیت‌هــا و مشــوق‌های قانونــی جهــت جــذب ســرمایه‌گذار و تســهیل در ورود گردشــگران خارجــی و مرمت و احیای آثار تاریخی ضروری است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس در بخش دیگر سخنان خود جـذب سـرمایه‌گذار بخـش خصوصـی از طریـق ایجـاد تسـهیل در فرآیندهـا، تبلیغات برای جذب گردشگر، آماده‌سازی زیرساخت‌ای گردشگری و ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران را از دیگر سیاست‌های اجرای توسعه گردشگری در این منطقه بیان کرد.

وی یادآور شد: جاذبه‌هـای گردشـگری و توریستی ایـن منطقـه را می‌تـوان در سـه سـطح کلـی شـامل جاذبه‌هـای طبیعـی همچـون رود زیبـای ارس، آبشـار آسـیاب و طبیعــت منحصر به‌فــرد آن، جاذبه‌هــای تاریخــی همچــون کلیســا، حمــام و پل‌هــای تاریخـی و جاذبه‌هـای تجـاری شـامل مراکـز خریـد طبقه‌بنـدی کرد.

خادم عرب‌باغی، راه‌اندازی موزه سایت میراث جهانی کلیسای سنت استپانوس، تهیه پرونده ثبت جهانی ژئو پارک ارس، راه‌اندازی اکو موزه روستای گلفرج، ثبت ملی 9 اثر تاریخی و طبیعی به عنوان میراث منطقه ارس، طراحی انواع بازارچه و ... را از جمله اقدامات موثر برای جذب بیشتر گردشگری در این منطقه عنوان کرد.

وی اضافه کرد: همچنیـن منطقـه آزاد ارس به واسـطه وجـود جاذبه‌هـای طبیعـی و تاریخـی که به بخشی از آنها اشاره شد، قابـل توجـه و بـه لحـاظ موقعیـت جغرافیایـی و سـهولت دسترسـی بـه کشـورهای حـوزه قفقـاز کـه دارای اشـتراکات مذهبـی، زبانـی، فرهنگـی است، زمینـه مناسـبی را برای گردشــگری حــلال به حســاب می‌آیــد.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس تصریح کرد: در سال‌های اخیر در این منطقــه اقدامــات گســترده‌ای در ایجــاد مراکــز اقامتــی و رفاهــی و توســعه زیرســاخت‌های در توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته همچنین در این راستا به ســایر جنبه‌هــای گردشــگری اعــم از گردشــگری ســلامت و گردشــگری ورزشــی توجه ویژه‌ای شده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار