وی اعلام کرد: امروز در تاریخ عراق ثبت خواهد شد. ملت نخست وزیر را انتخاب کرد نه گروههای سیاسی و این گام مهمی است که آینده را تقویت می کند. ما امروز بر ادامه تظاهرات مسالمت آمیز ملزم هستیم تا روند کابینه تکمیل مستقل برگرفته از مردم تکمیل شود. 

مقتدی صدر بیان کرد: امیدواریم که برادر علاوی تسلیم فشارهای خارجی و داخلی نشود و برنامه هاش را مشخص کند و در شروع انتخابات زودهنگام عجله کند و به دنبال حاکمیت عراق و استقلال آن باشد تا جایگاه عراق حفظ شود.

رهبر جریان صدر گفت: امیدوارم که مکلف شدن محمد علاوی برای تشکیل کابینه مقبول و خوشایند مردم واقع شود و صبر پیشه کنند و به خط مشی مسالمت آمیز در تظاهرات برای عراق ادامه دهند و اگر در تشکیل کابینه شکست بخورد ما با مردم ضد طایفه گری و حزب گرایی و فساد هستیم. در آخر تشکر از خدا، تشکر از مرجعیت، تشکر از ملت و تشکر از رئیس جمهوری.

این در حالی است که محمد توفیق علاوی نخست وزیر جدید عراق اعلام کرد: اگر نتوانم خواسته های مردم عراق را برآورده سازم از سمت نخست وزیری کنار می روم و این وعده من به عراقیهاست.