شاگردان قلعه نویی با این پیروزی 10امتیازی شدند تا همچنان صدرنشین لیگ برترباشند. ماشین سازی نیز با قبول این شکست خانگی تک امتیازی باقی ماند تا به قعر جدول سقوط کند.