عملیات اکتشاف نفت در سراب آغاز می شود

به گزارش تابناک تبریز، با توجه به اينكه در مطالعات مغناطيس سنجى هوايى،احتمال وجود ذخاير زيرزمينى نفت و گاز در شهرستان سراب تاييد شده است.

ضمناً وزير نفت دستور بررسى و انتقال فرآورده بنزين از طريق خط لوله به انبار نفتى شهرستان سراب را نيز صادر نمود.