انتخابات تا ساعت۲۲ تمدید شد

عبدالرضا رحمانی فضلی در ستاد انتخابات کشور با اعلام تمدید انتخابات تا ساعت ۲۲اظهار کرد: فردا پس از شمارش نهایی آرا، میزان مشارکت اعلام می شود.