فراموشتان نمیکنیم ...
میدانیم تنهایید ...
میدانیم کمتر کسی اینروزها سراغی از شما میگیرد ...
میدانیم هنوز و هر روز دردهای کشنده و تمام نشدنی رهایتان نمیکند ...
میدانیم تامین دارو و کمکهای درمانی شما ، پاسخگوی دردها و رنجهای شما نیست ...
ولی فراموشتان نمیکنیم ...
شما قهرمانان ملی سرزمین ما بودید، هستید و خواهید بود ...
نزدیک به چهاردهه از جانبازی شما برای ما و برای ایران عزیز میگذرد. شما تمام زندگیتان را به پای ما ریختید ...
فراموشتان نمیکنیم ...
شما الگوی ایمان ، فداکاری،صبر و استقامت هستید ...
فراموشتان نمیکنیم ...
فراموشتان نمیکنیم ...